Liturgy (Ayin)

Welcome to St. Mary Magdalene

Anglican Church

Tuesday Evenings:  17:00   Evening Prayer

Our church has been in Izmir since 1859, serving the English-speaking community in Bornova and all others who seek to worship God with us. We gather on Tuesday evenings to hear God’s Word, pray, and worship together. Information about Bible study, baptism, the Eucharist, and church membership may be obtained from the Chaplain in Alsancak. Church services in English (with the Eucharist on the last Sunday of the month) are held on Sunday mornings at 10 a.m. at St. John the Evangelist Anglican Church in Alsancak (at the end of Talatpaşa Blvd., near the Alsancak Train Station).

Before the service begins, you may wish to meditate on the following verses from God’s Word:

God is our refuge and strength, a very present help in trouble…  Be still, and know that I am God; I will be exalted among the nations, I will be exalted in the earth.  (Psalm 46:1,10)

Come to me all who labour and are heavy laden, and I will give you rest.  (Matthew 11:28)

God has said, “Never will I leave you, never will I forsake you.” (Hebrews 13:5)

Peace I leave with you; my peace I give to you. Not as the world gives do I give to you. Let not your hearts be troubled, neither let them be afraid. (John 14:27)


Therefore, as God’s chosen people, holy and dearly loved. Clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Bear with each other and forgive whatever grievance you may have against one another. Forgive as the Lord forgave you. And over all these virtues put on love, which binds them all together in perfect unity.  (Colossians 3:12-14)


If we confess our sins, he is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness.  (1 John 1:9)

THE ORDER FOR EVENING PRAYER

HYMN  Please stand to sing

O God, make speed to save us.
O Lord, make haste to help us.
Your faithful servants bless you.
They make known the glory of your kingdom.

WELCOME  Welcoming words by the Celebrant

Glory to the Father and to the Son, and to the Holy Spirit; as it was in the beginning is now and shall be forever.

That this evening may be holy, good and peaceful, let us pray with one heart and mind. Silence is kept… As our evening prayer rises before you, O God, so may your mercy come down upon us to cleanse our hearts and set us free to sing your praise now and forever. Amen.


THE WORD OF GOD

READING FROM THE PSALMS

Glory to the Father and to the Son, and to the Holy Spirit; as it was in the beginning is now and shall be forever. Amen.

READING FROM THE OLD TESTAMENT

To the One who sits on the throne and to the Lamb, be blessing and honor and glory and might, forever and ever. Amen. (Rev. 5:13)


READINGS FROM THE NEW TESTAMENT

Open my eyes, O Lord that I may see the wonders of your law.
Open my eyes, O Lord that I may see the wonders of your law.
Lead me in the path of your commandments

that I may see the wonders of your law.

Glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit.

Lord, you will guide me with your counsel and afterwards receive me with glory.READING FROM THE GOSPEL OF LUKE 1:46-55

 

Glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit; as it was in the beginning is now and shall be forever. Amen.

[HOMILY]

PRAYERS

Time to share thanks and petitions for persons, churches and nations. Every prayer is followed by:

Lord in your mercy.  Hear our prayer.

Amen.

COLLECT OF THE DAY


THE LORD’S PRAYER

As our Savior taught us, so we pray:

Our Father in Heaven, hallowed be your name; your kingdom come; your will be done; on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Lead us not into temptation but deliver us from evil. For the kingdom, the power, and the glory are yours now and forever.  Amen. (Matt. 6:9-13, Luke 11:2-4)HYMN  Please stand to sing 

BENEDICTION

The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit, be with us all evermore. Amen.

Let us bless the Lord.

Thanks be to God.

MUSIC and REFRESHMENTS

...............

The Ten Commandments

1. You shall have no other gods before me.

2. You shall not make any idols.

3. You shall not take the name of the LORD your God in vain.

4. Remember the Sabbath day, to keep it holy.

5. Honor your father and your mother, that your days may be long in the land that the LORD your God is giving you.

6. You shall not murder.

7. You shall not commit adultery.

8. You shall not steal.

9. You shall not bear false witness against your neighbor.

10. You shall not covet your neighbor's house, wife, male or female servant, ox, or anything that belongs to your neighbor.The Greatest CommandmentSt. Mary Magdalene Anglikan Kilisesi’ne Hoşgeldiniz

 Salı akşamı:  17:00   Akşam Duası

Kilisemiz 1859 yılından beri Bornova’da faaliyet gösterip, İngilizce ve diğer dillerde, bizimle birlikte Tanrı’ya tapınmayı arayanlara hizmet vermektedir. Salı akşamları birlikte tapınmak, Rab’bin sözünü dinlemek ve dua etmek için biraraya geliyoruz. İsa Mesih’e, Kutsal Kitap’a, vaftize, Rab’bin Sofrası’na (komünyona) ilişkin bilgiler görevlilerden alınabilir. Her Pazar sabahı saat 10.00’da İngilizce olarak (Rab’bin Sofrası ile Ayin, ayın son Pazar gününde yapılır) St. John the Evangelist Anglikan Kilisesi’nde yapılmaktadır (Alsancak’ta: Talatpaşa Bulvarı sonunda, Alsancak Gar’ın karşısındadır).

Ayin başlamadan önce, Kutsal Kitap’tan (Tevrat, Zebur, ve İncil’den) alınan aşağıdaki ayetleri okuyup, üzerinde düşünmenizi tavsiye ediyoruz.

 Tanrı sığınağımız ve gücümüzdür, sıkıntıda hep yardıma hazırdır… Sakin olun, bilin ki, Tanrı benim! Uluslar arasında yüceleceğim, yeryüzünde yüceleceğim! (Mezmur 46:1,10)

Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar! Bana gelin, ben size rahat veririm. (Matta 11:28)

Tanrı şöyle dedi: "Seni asla terk etmeyeceğim, seni asla yüzüstü bırakmayacağım." (İbraniler13:5)

Size esenlik bırakıyorum, size kendi esenliğimi veriyorum. Ben size dünyanın verdiği gibi vermiyorum. Yüreğiniz sıkılmasın ve korkmasın (Yuhanna 14:27)

Öyleyse, Tanrı'nın kutsal ve sevgili seçilmişleri olarak yürekten seve-cenliği, iyiliği, alçakgönüllülüğü, sabrı, yumuşaklığı giyinin. Birbirinize hoşgörülü davranın. Birinizin ötekinden bir şikâyeti varsa, Rab'bin sizi bağışladığı gibi, siz de birbirinizi bağışlayın. Bunların hepsinin üzerine yetkin birliğin bağı olan sevgiyi giyinin. (Koloseliler 3:12-14)

Ama günahlarımızı itiraf edersek, güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır. (1. Yuhanna 1:9)

AKŞAM DUASI

İLAHİ  İlahiyi söylemek için ayağa kalkınız.

Tanrım bizi kurtarmak için bir an önce gel.
Tanrım bize yardım etmek için acele et.
Sadık kulların adını kutsar.
Onlar egemenliğinin görkemini bildirir.

AÇILIŞ
Gökteki Baba’ya ve Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun. Başlangıçta olduğu gibi, şimdi ve sonsuza dek.

Bu akşam kutsallık ve esenlikle dolu olalım diye tek bir ruhta ve tek bir düşüncede dua edelim. Sessiz kalalım… Tanrım, akşam dualarımızı Senin önüne yükseltirken, merhametin üzerimize insin ve kalplerimizi temizlesin ki şimdi ve sonsuza dek hep seni yüceltelim. Amin.


TANRI SÖZÜNÜN PAYLAŞIMI

ZEBUR’dan AYETLER

Başlangıçta olduğu gibi, şimdi ve sonsuza kadar yücelik Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'a olsun. Amin.

ESKİ ANTLAŞMA’dan AYETLER

Övgü, saygı, yücelik ve güç sonsuzlara dek tahtta oturanın ve Kuzu'nun olsun. Amin. (Vahiy 5:13)


İNCİL’den AYETLER

Senin yasalarının harikalarını görmek için gözlerimi aç Rab.

Senin yasalarının harikalarını görmek için gözlerimi aç Rab.

Senin buyruklarının yolunda yürüt beni.

Senin yasalarının harikalarını görebilmek için.

Yücelik Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'a olsun.

Rabbim, öğütlerinle beni yönlendirip, sonra beni görkeminle kavuşturursun.


LUKA 1:46-55 (Meryem’in şükran ilahisi) 

Başlangıçta olduğu gibi, şimdi ve sonsuza kadar yücelik Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'a olsun. Amin.

[VAAZ]

DUALAR

Özel gereksinimleri olan kişiler, kiliseler ve uluslar için dua edelim. Her duadan sonra şöyle denir:

Rab, merhametinle. Dualarımızı işit.

Amin.

BUGÜNE ÖZGÜ BİR DUA

(görevli tarafından söylenir) 

RAB’BİN DUASI

Aşağıdaki dua’yı beraber söyleyelim:

Göklerdeki babamız, adın kutsal kılınsın. Egemenliğin gelsin. Gökte olduğu gibi, yeryüzünde de senin istediğin olsun. Bugün bize gündelik ekmeğimizi ver. Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi, sen de bizim suçlarımızı bağışla. Ayartılmamıza izin verme. Bizi kötü olandan kurtar. Çünkü egemenlik, güç ve yücelik sonsuzlara dek senindir. Amin.
(Matta 6:9-13, Luka 11:2-4)


İLAHİ  İlahiyi söylemek için ayağa kalkınız.

KAPANIŞ

Rabbimiz İsa Mesih'in lütfu, ve Tanrı'nın sevgisi, ve Kutsal Ruh'un paydaşlığı sonsuza dek bizimle birlikte olsun. Amin.

Rab’bi yüceltelim.

Rab’be şükredelim.


MÜZİK ve SOHBET

...............

On Buyruk

Mısır’dan Çıkış 20:3-17

1.  Benden başka tanrın olmayacak.

2.  Kendine hiçbir put yapmayacaksın ve putların önünde eğilmeyecek ve onlara tapmayacaksın.

3.  Tanrın RAB'bin adını boş yere ağzına almayacaksın.

4.  Şabat Günü'nü (İbadet Gününü) kutsal sayarak anımsa.

5.  Annene babana saygı göster. Öyle ki, Tanrın RAB'bin sana vereceği ülkede ömrün uzun olsun.

6.  Adam öldürmeyeceksin.

7.  Zina etmeyeceksin.

8.  Çalmayacaksın.

9.  Komşuna karşı yalan yere tanıklık etmeyeceksin.

10.  Komşunun evine, karısına, erkek ve kadın kölesine, öküzüne, eşeğine, hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin.

EN BÜYÜK BUYRUK

Matta 22:34-40; Markos 12:28-31; Luka 10:25-28

Onların tartışmalarını dinleyen ve İsa'nın onlara güzel yanıt verdiğini gören bir din bilgini yaklaşıp O'na, "Buyrukların en önemlisi hangisidir?" diye sordu. İsa şöyle karşılık verdi: "En önemlisi şudur: 'Dinle, ey İsrail! Tanrımız Rab tek Rab'dir. Tanrınız Rab'bi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün aklınla ve bütün gücünle seveceksin.' İkincisi de şudur: 'Komşunu kendin gibi seveceksin.' Bunlardan daha büyük buyruk yoktur."

İMAN VE AKLANMA

Romalılar 3:23-25

Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı.  İnsanlar İsa Mesih'te olan kurtuluşla, Tanrı'nın lütfuyla, karşılıksız  olarak aklanırlar. Tanrı Mesih'i, kanıyla günahları bağışlatan ve imanla benimsenen kurban olarak sundu. 

Yuhanna 3:16

Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlu'nu verdi. Öyle ki, O'na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun.